ГРУПИ ЗА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

 

 

*                 ГРУПИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

Модул 1

Развитие на мисленето и комуникативни умения

/ времетраене – 3 месеца, 8 занимания/

 

 

РАЗВИТИЕ НА МИСЛЕНЕТО

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ

Тема 1: Упражнение по мислене (1)

Цели: развитие на съобразителност и последователност при логически разсъждения; развитие на многопосочност в процеса на мислене чрез формиране на умения за продуциране на множество варианти при търсене на обяснения и решение в проблемна ситуация.

 

Тема 6: Общуване и чувства

Цели: развитие на умения за свободно изразяване на чувство в процеса на междуличностно общуване; самоанализ на начините, по които се преживяват и изразяват различни чувства.

 

Тема 2: Упражнение по мислене (2)

Цели: развитие на съобразителност и последователност при логически разсъждения; развитие на аналогични умения; развитие на умения за анализ и оценка на следствия и резултати от определена ситуация или при вземане на решение.

 

Тема 7: Добрият събеседник

Цели: развитие на умения за ефективно междуличностно общуване; формиране на качества на добър събеседник при разговор с друг човек – изслушване, задаване на въпроси, емпатия.

 

Тема 3: Упражнение по мислене (3)

Цели: развитие на съобразителност в мисленето; развитие на умение за проследяване на съдържанието и начина на мислене на други хора в случаи на анализ на проблемна ситуация, в която участват и други лица.

 

Тема 8: Трудни ситуации в общуването

Цели: самоанализ на поведението при трудни ситуации в общуването; формиране на знания за принципите и уменията за ефективно поведение в ситуации на критика, заплаха, агресия.

 

Тема 4: Упражнение по мислене (4)

Цели: развитие на логическото мислене; стимулиране на съобразителността; развитие на умения за анализ; развитие на продуктивност и оригиналност като качества на творческото мислене чрез формиране на умения за предвиждане на множество варианти при обясняване на сложна, нестандартна ситуация.

 

 

Тема 5: Различията между хората

Цели: придобиване на представа за многообразието на света и неговата значимост; формиране на чувствителност към различията и нагласи за толерантно отношение и приемане на различията.

 

 

 

Модул 2

Развитие на комуникативни умения и разпознаване на емоциите

 

 

Тема 1. Противопоставяне при конфликт

Цели: запознаване с модела на конструктивно поведение при конфликт; формиране на умения за противопоставяне в конфликтна ситуация при общуване.

 

Тема 2. Моето “АЗ”

Цели: развитие на реална представа за себе си; формиране на умения за разбиране и приемане на своите особености и за свободното им изразяване пред другите; стимулиране на себеуважението.

 

Тема 3. Изказване пред аудитория

Цели: запознаване с основните правила и изисквания към устните публични изказвания; практическо упражняване на изказване пред аудитория.

 

Тема 4. Общуване в група

Цели: формиране на умения за вземане на решение в група; развитие на поведенчески стратегии за постигане на конструктивни вътрешно групови отношения.

 

Тема 5. “Аз и доброто в мен”

Цели: осъзнаване ценността на собствената личност като носител на история и добро.

 

Тема 6. “Ценните неща в живота”

Цели: изразяване на ценностни нагласи и ориентации чрез поставяне на личността във фокуса на публичното внимание и оценка; обосноваване на своите ценностни предпочитания по отношение на различни проблеми и сфери; провокира се самооценяването на личността, преосмислянето на собствената позиция, практическите ориентации и решения.

 

Тема 7. “Дом и семейство”

Цели: осъзнаване на семейството като ценност; възприемане на семейството като средство за съхраняване на универсални ценности; формиране на умения за изява на ценностни отношения в семейството.

 

Тема 8. Приятелство

Цели: предизвикване на положителни чувства и нагласи у децата за възприемане на представителите на другия пол като равностойни партньори;