ОБУЧЕНИЯ В ДТЦ "СЛЪНЧИЦЕ" ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

1. ПСИХОДРАМА - ГРУПА ЗА ХОРА, РАБОТЕЩИ С ХОРА

 

 
Психодрамата създава специфично пространство, в което ситуации от действителността, от практиката, могат да се проиграят. Да се насочи прожекторът към кътчета на психичното пространство, които са останали затъмнени. Със средствата на психодрамата можем да влезем в ролята на клиента; да се срещнем със семейството му; да очертаем по-ясно професионалните граници и да си отговорим на въпроси за преноса и контрапреноса; да изобретим ...нови методи и насоки за работа; да добием по-конкретна представа за ролите, чрез които се срещаме с хората, с които работим, и различни аспекти на себе си.

Психодрама-групата е насочена към професионалисти и студенти от помагащите професии, както и за всеки който работи с хора /мениджъри, човешки ресурси, терапевти, и всеки друг/. Акцент ще бъде както случващото се в едно професионално пространство, така и всяка друга, лична или професионална тема, която бъде заявена в процеса на работа. Някои от темите и методите на психодрамата, ще бъдат съпроводени от теоретично представяне.

Основни понятия в психодрамата: конфиденциалност, рамка, водещ, протагонист, сцена, спонтанност, креативност, емпатия, игра, роля, огледало.

Форма на провеждане: веднъж месечно – уикенд.
Цена на уикенд – 60 лв.

Дата на провеждане: според възможностите на групата

Водещи: Инна Бранева и Константин Бандеров

За контакти: 0 888 258 072 – Инна Бранева, сертифициран психодрама-терапевт (Фондация “Психотерапия 2000”, член на Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации – FEPTO).
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2. ОБУЧЕНИЕ В МЕТОДИТЕ НА ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ
времетраене: два дни
водещ: Инна Бранева - психотерапевт
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ОБУЧЕНИЕ ПО РЕЛАЦИОННА ПСИХОМОТОРИКА 

ПРОГРАМА : 

1.      История на метода

2.      Цели и приложение на Релационната психомоторика

3.      Основни понятия

4.      Връзка със собственото тяло и изграждане на идентичност

5.      Връзки време – пространство

6.      Общуване – връзка с другите

7.      Роля на възрастния

8.      Играта: спонтанна, символична, ролева

9.      Протичане на психомоторния сеанс

10.   Работа при специфични случаи: агресия; аутизъм, тежки увреждания; работа с деца и техните семейства

11.   Метод за наблюдение на психомоторните сеанси

12.   Практически занятия – индивидуално и с група

 

 

Обучението се провежда семинарно, в рамките на 2 работни дни по 8 астрономически ч. Предвижда се 12 ч. теоретично обучение, и 4 ч. – практически занятия – демонстрация на сеанси по релационна психомоторика, индивидуални и групови, пред групата обучаеми.

След обучението се предвиждат мин. 4 супервизии по 1 ден в рамките на 1 календарна година /1 супервизия на 3 месеца/ – представяне на случаи и демонстрация на сеанси – за гарантиране правилното прилагане на метода.

Изисквания за обучение: хуманитарно образование /педагогика, социална работа, логопедия, психология, рехабилитация/ и мотивация за работа с целевата група. В някои случаи – при дълъг опит в полето на работа с целевата група и висока мотивация, е допустимо да няма висше образование.

 

ВОДЕЩ: ИННА БРАНЕВА - ПСИХОТЕРАПЕВТ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

 

Обучението цели да формира знания и умения за планиране и водене на тренинг групи. Участниците ще се запознаят с основните закономерности на интерактивните обучения и ще развият качествата си на водещи.

Курсът е предназначен за хора, които водят или планират да водят групови обучения с деца и възрастни, за служители, професионалните задължения, на които включват организирането и провеждането на обучения за организациите, в които работят.

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат за завършен курс и пакет с материали за всеки модул.

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

І модул „Базисни комуникативни умения”

ü Същност на човешката комуникация

ü Характеристики на вербалната и невербалната комуникация

ü Техники за ефективно общуване

ü Аз-послание и обратна връзка

ü Преодоляване на трудности при общуването

 

ІІ модул „Работа в екип”

ü Характеристики на екипа

ü Жизнен цикъл на екипа

ü Роли в екипа

ü Конфликти в екипа

ü Лидерство

ü Методи за групови решения

 

ІІІ модул  „Основни принципи на психо – динамичния тренинг”

ü Методи за групови решения

ü Основни принципи на обученията за възрастни

ü Закономерности на груповата динамика

ü Управление на груповия процес и техники за интервенция

ü Методи за анализ и критерии за оценка на резултатите от обучението

ü Видове обучителни методи. Подбор и ефективно прилагане

ü Планиране, провеждане на обучения и подготовка на материали

ü Развиване на собствен стил при воденето на обучения.

 

 

 

 

ІV модул „Конфликти и асертивно поведение”

/Практически занятия под супервизия/

 

ü Същност на конфликта

ü Цикъл на конфликтната ситуация

ü Видове конфликти

ü Модели за решаване на конфликти

ü Поведения в конфликтни ситуации

ü Асертивнст

ü Управление на конфликтни ситуации

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Обучението ще се проведе в рамките на 4 модула.

Всеки модул има продължителност 3 дни.

Общо: 96 часа

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

Ваня Павлова

тел. 0888855988

e-mail: vaniaivanova@abv.bg