ЗА БЕБЕТО ВИ - ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦА ОТ 1 ДО 3 ГОДИНИ

 

Нашият екип има удоволствието да ви представи най-новата си услуга в ДТЦ"Слънчице":

 

Занимания с деца от 1 до 3 години

 

Програма за деца от 1 до 2 години:

 

 

1.Развитие на речта:

-Задачи за развитие на разбирането:

Откриване на премети и играчки по тяхното наименование.

Запознаване с предмети и названието им.

Словесни указания за действия.

-Задачи за развитие на активната реч:

Упражняване на произношението на звуци, срички, думи и фрази.

Разширяване на речниковия запас.

Стимулиране на говора.

 

 

2.Музикално възпитание:

Задачи за муз.възпитание:

-Слушане на музика:

  Слушане на муз.произведения и песни за деца.

  Реагиране на бързо и бавно темпо при изпълнение на муз.инструмент.

-Движения съпроводени с музика:

  Груп.движения при песен.

  Ритмично чукане с кубчета и др.съобразно темпото и динамиката на музиката.

-Подпяване:

  Подпяване на повтарящи се срички  и отделни думи от текст на песен.

  Подпяване на мелодии заедно с възрастния.

 

 

3.Предизобразителна дейност:

-Рисуване:

  Приучаване на детето да държи молив и да оставя следи по листа.

  Стимулиране на спонтанното и усърдно драскане.

  Регулиране на драскането в границите на листа.

  Рисуване на вертикални и хоризонтални линии.

 

 

4.Строително Конструктивна Дейност:

-Строене:

  Подреждане на кубчета едно до друго и едно над друго.

  Конструиране на прости фигури с различни по големина елементи.

  Строене на прости по замисъл фигури с разнообразни материали.

  -Низане:

Низане на едри халки върху неподвижна и подвижна ос.

 

 

5.Развитие на движенията:

Задачи за разв.на движенията.

За стабилизиране на:

- Ходенето:

  Ходене с и без поддръжка. Ходене по права линия. Ходене заднешком. Слизане и качване по стълба с опора. Прескачане на въженце.

-Бягането:

  Единично бягане до определена цел. Бягане в група. Бързо ходене, преминаващо в тичане.

-Скачането:

  Подскачане на място с и без поддръжка на двете ръце. Имитационно подскачане.

-Лазенето:

  Пълзене до определена цел. Имитационно пълзене. Провиране под пейка и др.

-Хвърлянето:

  Хвърляне на топка с и без определена цел с две ръце. Търкаляне на топка без и с определена цел.

-Катеренето:

  Катерене и слизане по катерушка.

-Гимнастика.

-Подвижни игри.

  Допълнителни задачи:

-Задачи за умствено развитие на децата:  За развитие на паметта, вниманието и мисленето чрез подходящи за възрастта дидактични игри.

-Задачи за емоционално- социално развитие на децата: За развитие на адаптационните възможности на детето. За регулиране на емоциите. За начално формиране на самостоятелност. Формиране на битови умения и навици, съобразно възрастта.

-Дете- околна среда: опознаване на себе си, опознаване на децата и възрастните от ДЗ, запознаване с околната среда, общуване, разходки. Игри на открито. Куклен театър. Празници.

 

Програма за занимания с деца от 2 до 3г:

 

 

1.Занимания за развитие на речта.

Задачи за развитие на речта:

-За разбиране на речта:

Запознаване с действия и предмети изобразени на картина.

Развиване на умението да се слушат приказки и разкази.

Театър на маса.

Разбиране съдържанието на разказ с и без онагледяване.

Научаване да разбират въпросите на възрастен и да дават адекватни отговори.

Изпълнение на словесни поръчки.

-За развитие на активната реч:

Усвояване названията на: животни, птици, прибори и съдове за хранене, основни храни, мебели и предназначението им, плодове и зеленчуци, основни цветове, действия, запознаване с понятия за количество. Изговаряне на осмислени думи и словосъчетания.

Съставяне на самостоятелни разкази от 2-3 изречения по познат сюжет или картина.

Преразказване на познати приказки с помощта на възрастен.

-За развитие на граматически правилна реч:

Приучаване за правилна употреба на словореда на думите в изречението.

Усвояване на граматическите форми число, род, време.

Използване на глаголите в сегашно и минало време.

Приучаване децата да дават адекватни отговори за минали и бъдещи действия.

Обогатяване на речта с нейните съставни части.

- За правилно звукопроизношение:

Овладяване на правилните названия на предметите.

Правилна артикулация на трудните звуци.

 

 

2.Музикални занимания.

Задачи за музикално възпитание:

-Слушане на музика:

Слушане на музикални произведения и песни. Отгатване на дадена песен по мелодията.

-Движения съпроводени с музика:

Групови движения при песен. Ритмично чукане с кубчета съобразно динамиката на песента. Упражняване на действия, характерни за даден песенен герой. Упражняване на танцови движения.

-Подпяване и пеене:

Подпяване и пеене на повтарящи се срички, думи и мотиви от текст на песен с без съпровод с помощта на възрастен. Приучаване към точно интониране на песните. Заучаване на детски песнички.

 

 

3.Изобразителна дейност.

Задачи за развитие на изобразителната дейност:

-Рисуване:

Приучаване на детето да държи молив и да оставя следи върху листа. Кръгообразни движения по листа. Рисуване на прави линии. Рисуване със съчетаване на кръгообразни и прави линии.

-Моделиране:

Приучаване към работа с подходящи пластични материали. Моделиране на продълговати, кръгообразни и овални форми.

-Апликиране:

Подреждане и залепване с помощта на възрастен на 1 и 2 елемента на определено място.

 

 

4.Строително конструктивна дейност:

Задачи за развитие на конструктивната дейност:

-Строене:

Строене с разнообразни по форма, големина и цвят материали. Строене на фигури по замисъл и по предварително зададена задача. Работа със конструктори за деца.

-Низане и забождане:

Низане на различни елементи по цвят, форма и големина.

Забождане на елементи от мозайка за деца до 3г.

 

 

5.Развитие на движенията:

Задачи за развитие на движенията.

-За усъвършенстване на ходенето:

Ходене по повдигнати ограничени повърхности и отскачане. Ходене в кръг. Ходене между препятствия. Ходене в кръг по двойки и един след друг. Имитационно ходене. Качване и слизане по стълба без опора.

-За усъвършенстване на бягането:

Бягане до определена цел и връщане. Бягане със смяна на посоката. ”Състезателно” бягане. Имитационно бягане.

-За усъвършенстване на скачането:

Прескачане на дължина и височина. Подскачане за достигане на цел. Подскачане от един крак на друг. Стоеж на един крак.

-За усъвършенстване на хвърлянето:

Хвърляне на топка във вертикална цел с лява и дясна ръка. Ловене на топка с две ръце. Хвърляне на топка с две ръце назад. Прехвърляне на топка над препятствие.

-За усъвършенстване на лазенето и хвърлянето.

-Гимнастика.

-Подвижни игри.

 

 

6.Дете-околно среда:

-Опознаване на себе си: Име и години на детето. Усвояване и затвърдяване названията на частите на лицето и тялото.

-Научаване и затвърдяване имената на близките хора и техните названия. Научаване имената на връстниците в групата.

-Запознаване с околната среда. Нашият дом.

-Запознаване с нови предмети от заобикалящата среда.

-Общуване: Общуване с връстници и възрастни. Срещи с деца от други детски заведения и училища, с приятели и стажанти /ако посещава детски ясли/.

- Чувства: Възпитаване на чувства към други живи същества.

-Празници.

-Разходки.

 

Допълнителни задачи: За емоционално- социално развитие на децата. За умствено развитие на децата чрез подходящи дидактични игри и материали. За формиране на социални умения и за формиране на битови умения и навици, съобразно възрастта: Да се храни самостоятелно и сравнително чисто. Да си мие ръцете и да изплаква устата си. Да не поставя в устата си предмети с които се играе или намерени вещи. Да избърсва нослето си с кърпа. Да извършва физиологичните си нужди в гърне. Да заспива в определеното по режим време. Да се приучава към спретнатост и ред. Да се облича и съблича самостоятелно, като подрежда дрехите и обувките си. Да се приучи към елементарно културно поведение.

 

В домашна обстановка можете да си поставите подобни задачки, но придобиването на навици, умения и знания при толкова малки деца, за да бъде успешно трябва да се прилага постепенно, ненатрапчиво и предимно под игрова форма.

 

 

Някои важни уточнения:

Възрастова периодизация в развитието на детето:

-новородено /до 1 месец/

-кърмаческа възраст /до1г./

-яслена или ранна детска възраст /1-3г./

-предучилищна възраст/3-7г./

-училищна възраст.

Много е важно да се има предвид възрасстта на детето при поставянето или изясняването на какъвто и да е въпрос отнасящ се до детското развитие.

Цялостното развитие и възпитание на детето включва: физическо, умствено, нравствено, познавателно и интелектуално развитие и възпитание.

 

Водещите дейности в детска възраст:

І период: От раждането на детето до 1г.-потребност от общуване с хората и емоционално отношение към тях.

ІІ пер:1-3г.основна д-ст е предметно- манипулативната, детето подражава и усвоява функцията на предметите, възниква речта.

ІІІ пер:3-7г.основна е игровата дейност.

Съответно след постъпване на детето на училище водеща дейност е учебната.

 

За информация и записване: тел.0886866609, за нас ще бъде удоволствие да работим с вашите деца!